Republikens president Sauli Niinistös videoanförande vid FN toppmötet om livsmedelssystem den 23 september 2021

Ers excellens, mina damer och herrar,

Enligt FN:s bedömning led knappt tio procent av världens befolkning av undernäring i fjol. Detta är sorglig statistik. Vi, som det globala samfundet, håller inte våra löften om att utrota svälten. Vi måste hitta viljan och resurserna för att bekämpa global svält. Vi måste också motverka de bakomliggande orsakerna till svälten, såsom konflikter, klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Det är vårt mänskliga skyldighet.

Covidpandemin har gjort vårt inbördes beroende tydligt. Våra matsystem är beroende av varandra. Vi behöver brett multilateralt samarbete för att skapa socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara matsystem. Att förnya våra matsystem kan inverka positivt på flera andra mål för hållbar utveckling. Finland förbinder sig att göra sin del när det gäller att uppnå dessa mål nationellt och i internationella partnerskap.

Det krävs ett övergripande perspektiv för att tackla komplexa problem. Därför uttrycker Finland sitt starka stöd för One Health-tänkesättet. Vi vill också framhålla behovet av en enhetlig politik för hållbar användning av naturresurserna, som kombinerar mat, vatten, skogar och energi.

Finland har aktivt främjat inrättandet av en koalition för skolmat. I Finland har skolmaten varit gratis sedan 1940-talet. I början för att avhjälpa fattigdomen och undernäringen efter kriget. Senare har det nationella systemet för skolmat visat sig vara en investering i framtiden och i samhällets ekonomiska och sociala välfärd.

Mina damer och herrar,

matsystemen har en nära koppling till större frågor om stabilitet, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Låt oss arbeta tillsammans för att hålla våra löften och fullgöra vårt mänskliga skyldighet.