Granitslottet och parken på Gullranda renoveras

Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli
Foto: Matti Porre/Republikens presidents kansli

Huvudbyggnaden, trädgården och parken på Gullranda renoveras i faser fram till 2025. Under den första fasen 2017–2020 har man förbättrat passagerna, portområdet och parkeringen, byggt en helikopterplatta och förnyat kommunaltekniken. Huvudfasen av ombyggnaden av trädgården och huvudbyggnaden, det så kallade Granitslottet, genomförs 2022–2024. På parkområdet restaurerar man nu villabyggnader och andra konstruktioner. En del nya tekniska byggnader har redan uppförts på området, bland annat en pumpstation. Renoveringen av strandbastun blev klar i maj 2023.

Trädgården och huvudbyggnaden är från 1910–20-talen och behöver totalrenoveras. Trädgården iståndsattes senast på 1960-talet och Granitslottet genomgick en omfattande restaurering likaså på 1960-talet. Kommunaltekniken på Gullranda är i slutet av sin livscykel och parkens vegetation är i behov av utbyte. Huvudbyggnaden behöver strukturella reparationer, eftersom en konditionsundersökning har visat att det ansamlas fukt i vissa delar av konstruktionerna.

Målet med renoveringen

Målet med renoveringen är att identifiera, bevara och i mån av möjlighet återställa det kulturhistoriska värdet hos parken på Gullranda. Parkens konstruktioner kommer att återfå samma utförande som i början av 1900-talet, men de kulturhistoriskt värdefulla lagren från 1960-talet kommer att bevaras. Grönområdena och de allmänna anläggningarna kommer att rustas upp och förnyas. Renoveringsarbetet tar hänsyn till dagens krav på drift, energieffektivitet och underhåll.

Avsikten är att värna om parken, byggnaderna och kulturmiljön på Gullranda, eftersom de är skyddade antingen genom en detaljplan eller genom en förordning. Gullranda är också klassificerat som en byggd kulturmiljö av riksintresse.

Projektets tidsplan

Under 2017–2021 utfördes behövliga renoveringsarbeten utanför sommarsäsongen. Under sommaren 2022 var Gullranda i normalt bruk. Projektets huvudfas inleddes som planerat den 1 september 2022. Huvudbyggnaden och parken kommer att vara ur bruk somrarna 2023 och 2024.

Vem genomför projektet?

Projektets planerare har utsetts genom offentliga upphandlingar. Ett minimikrav eller urvalskriterium för alla valda entreprenörer är att de har referenser från motsvarande projekt med en skyddad byggnad eller park.

 • Sitowise Oy – Planen för landskapsarkitekturen
 • Trium Arkkitehdit Oy, Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy samt Arkkitehtuuritoimisto Käpy och Simo Paavilainen Oy (tillfällig företagssammanslutning) – Byggnadernas arkitektoniska planering
 • Ingenjörsplanering ingår i de båda ovan projekten.
  Ramboll Oy – Konditionsundersökningar
  Granlund Oy – VVSA-planering
  Rejlers Oy – Elplanering
  Ideastructura Oy – Konstruktionsplanering

Rakennustoimisto Laamo Oy har valts till huvudentreprenör för hela byggprojektet. De viktigaste underleverantörerna i projektet är

 • Terrawise Oy – Entreprenad för markarbete och anläggning av grönområden i parken
 • Calto Oy  – Entreprenad för VVSAE- och sprinkleranläggningar

Hur långt har renoveringen kommit?

Projektet har framskridit som planerat. Renoveringen av strandbastun och pumpstationen är klar. Den invändiga rivningen i de övriga byggnaderna är slutförd. För närvarande gjuts golven i byggnaderna och nästan alla byggnader är väderskyddade medan deras fasader renoveras. De viktigaste pågående arbetena är restaureringen av Granitslottets naturstensfasad, renoveringen av växthusen samt markarbeten och sanering av grönområdena i hela parken. Arbetet med Granitslottets interiör pågår och likaså renoveringen av de mindre villorna med tillhörande VVS-arbeten.

Vad kostar renoveringen?

Kostnadsberäkningarna för huvudfasen av renoveringen preciseras allteftersom planeringen och byggandet framskrider. Den nuvarande uppskattningen är cirka 52 miljoner euro.

Gullranda egendom omfattar 54 hektar med ett stort antal byggnader, växthus och stora anlagda parkområden. Den centrala byggnaden på Gullranda är Granitslottet som omges av parker. Godset har använts som republikens presidents sommarresidens sedan 1921.

Artikeln uppdateras i takt med att projektet framskrider. Den senaste uppdateringen är gjord den 23 augusti 2023.