Arvode och pension

Om det årliga arvodet till republikens presidents föreskrivs i lag, och arvodet är detsamma tills riksdagen bestämmer något annat. Arvodet till republikens president har från den 1 mars 2024 fastställts till 160 000 euro.

Utöver arvodet har presidenten rätt till en bostad vars underhåll, uppvärmning, belysning och inredning bekostas med statsmedel. Presidentens maka eller make erhåller inget arvode eller annan ersättning med anledning av sin ställning.

Bestämmelser om pensionen till republikens president finns i lag. Presidentens årliga pension är 60 procent av det vid tidpunkten gällande arvodet till republikens president. Full pension betalas till en person som har varit president i sex år eller mer.

Inom ramen för statsbudgeten kan staten för en tidigare president tillhandahålla en lämplig bostad mot skälig hyra, enligt behov separata arbetsrum samt transport- och säkerhetstjänster liksom även sekreterar- och byråtjänster.

Presidentens maka eller make erhåller ingen pension med anledning av sin ställning, men har rätt till en familjepension på 50 procent av presidentens pension om hon eller han blir änka.

Republikens presidents arvode och bostadsförmån samt pensionen och familjepensionen är skattefria. För övriga inkomster beskattas presidenten på normalt sätt.