Arvode och pension

Gottgörelse

Beträffande republikens presidents årliga gottgörelse föreskrivs i lag, och gottgörelsen är densamma tills riksdagen bestämmer någonting annat. Presidents årliga gottgörelse är 126 000 euro. Därutöver ges presidenten en bostad vars underhåll, uppvärmning och belysning samt inredning bekostas med allmänna medel. Också den personal som behövs för bostaden avlönas med allmänna medel. Presidentens make får ingen gottgörelse och ingen annan ersättning med anledning av sin ställning.

Gottgörelsen till republikens president fastställdes under åren 1919–1999 i förväg för varje ämbetsperiod genom en lag som stiftades av riksdagen.

Republikens presidents gottgörelse och bostadsförmån samt pensionen och familjepensionen är skattefria. För övriga inkomster beskattas presidenten på normalt sätt

Pension

Bestämmelsen om pensionen till republikens president finns också i lag. Presidents årliga pension är 60 % av gottgörelsen till republikens president, dvs. 96 000 euro. Denna pension betalas till en person som har varit president i 6 år eller längre tid (full pension). För varje fullt år som fattas avdras en sjättedel, men den minsta pensionen utgör minst hälften av den fulla pensionen.

Inom ramen för statsbudgeten kan staten dessutom för en pensionerad president bekosta en lämplig bostad mot skälig hyra, enligt behov tillhandahålla separata arbetsutrymmen samt ge transport-, säkerhets-, sekreterar- och kanslitjänster.

Presidentens make får ingen pension med anledning av sin ställning, men har rätt till familjepension, som utgör 50 % av presidentens pension.