Beskrivning av handlingars offentlighet

Enligt 28 § i lagen om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) ska en informationshanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av hur handlingsoffentligheten genomförs. Med hjälp av beskrivningen kan medborgarna bättre specificera sina begäranden om information på det sätt som förutsätts i 13 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Beskrivningen av handlingarnas offentlighet ger en allmän bild av hur republikens presidents kansli lagrar uppgifter i ärenderegistret och hur de hanteras.

Som ärenderegister används ärendehanteringssystemet VAHVA och i det lagras handlingar som gäller republikens president och handlingar som gäller republikens presidents kansli. Systemet innehåller både offentligt och sekretessbelagt material.

De viktigaste söktermerna för ärenden i VAHVA är följande:

 • Ärendets rubrik
 • Ärendets nummer
 • Datum för ärendet
 • Vem som inlett ärendet
 • Uppgiftsklassens beteckning

De viktigaste söktermerna för handlingar i VAHVA är följande:

 • Handlingens rubrik
 • Handlingens nummer
 • Datum för handlingen
 • Datum för mottagande
 • Avsändare/mottagare
 • Uppgiftsklassens beteckning

Uppgifterna i VAHVA är inte öppet tillgängliga via ett tekniskt gränssnitt. Begäran om att få ta del av handlingar enligt offentlighetslagen ska riktas till registratorskontoret vid republikens presidents kansli kirjaamo@tpk.fi.