Dokument för planering och uppföljning

Centrala dokument i planeringen av republikens presidents kanslis verksamhet och ekonomi är den verksamhets- och ekonomiplan för republikens presidents kansli som görs upp årligen för fyra år framåt samt ramarna för statsfinanserna och de budgetar och tilläggsbudgetar som riksdagen har godkänt.

Med tanke på uppföljningen är bokslutet för republikens presidents kansli det viktigaste dokumentet. I den verksamhetsberättelse som ingår i bokslutet rapporteras om resultat och om uppnåendet av resultatmål. Till uppföljningsuppgifterna kan även räknas de revisionsberättelser som Statens revisionsverk gör upp.

Föreslagna anslagsramar för planeringsperioden 2025–2028

De anslagsramar som republikens presidents kansli föreslår för planeringsperioden 2025–2028 är i stort sätt i linje med tidigare ramverk. Det föreslås ingen ökning av omkostnaderna.

Den största ändringen gäller ombyggnadsanslaget. Till anslaget föreslås en ökning på grund av den uppskattade kostnadskalkylen för ombyggnaden av tjänstebostaden på Talludden. Talludden togs i bruk i november 1993 och hustekniken har nått slutet av sin livslängd. Totalrenoveringen kommer att respektera den ursprungliga planeringen av Talludden så mycket som möjligt. Utöver de hustekniska reparationerna kommer ventilationsutrustningen i huvudbyggnaden att bytas ut, möblerna och belysningen att ersättas med nya och bland annat hissarna att förnyas. Energieffektiviteten i byggnaderna på området kommer att förbättras genomgående.

Republikens presidents kansli har förbundit sig att minska sitt koldioxidavtryck med två tredjedelar fram till år 2024, vilket också återspeglas i den föreslagna anslagsramen. Som referensår används 2016. Resultaten för utsläppen 2024 kommer att vara tillgängliga i början av 2025. Minskningen av koldioxidavtrycket ska särskilt beaktas vid renovering av byggnader. I enlighet med kansliets plan för utbyte av fordon kommer man företrädesvis att anskaffa fordon som drivs med förnybar energi. Republikens presidents tjänstebil kommer att bytas ut våren 2024 när den nya presidenten har inlett sin ämbetsperiod.

Dokument för planering (på finska)

Tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2027
Tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2026
Tasavallan presidentin kanslian toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2025

Dokument för uppföljning (på finska)

Tasavallan presidentin kanslian toimintakertomus 2022
Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös 2022
Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös 2021
Tasavallan presidentin kanslian tilinpäätös 2020