Julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) 28 § edellyttää, että tiedonhallintayksikön on ylläpidettävä kuvausta asiakirjajulkisuuden toteuttamisesta. Asiakirjajulkisuuskuvauksen avulla kansalaiset voivat yksilöidä paremmin tietopyyntönsä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:ssä edellytetyllä tavalla.

Asiakirjajulkisuuskuvaus antaa yleiskuvan siitä, miten tasavallan presidentin kanslian asiarekisteriin tiedot on tallennettu ja miten niitä käsitellään.

Asiarekisterinä toimii VAHVA-asianhallintajärjestelmä, johon tallennetaan sekä tasavallan presidentin että tasavallan presidentin kanslian asiakirjoja. Järjestelmä sisältää sekä julkista että salassa pidettävää aineistoa.

Asioiden keskeiset hakutekijät VAHVA-asianhallintajärjestelmässä ovat seuraavat:

 • Asian otsikko
 • Asian numero
 • Asian päivämäärä
 • Vireillepanija
 • Tehtäväluokan tunnus

Asiakirjojen keskeiset hakutekijät VAHVA-asianhallintajärjestelmässä ovat seuraavat:

 • Asiakirjan otsikko
 • Asiakirjan numero
 • Asiakirjan päivämäärä
 • Vastaanottopäivä
 • Lähettäjä/Vastaanottaja
 • Tehtäväluokan tunnus

VAHVA-asianhallintajärjestelmän sisältämä tieto ei ole saatavilla avoimesti teknisen rajapinnan kautta. Julkisuuslain mukaiset tietopyynnöt tulee osoittaa tasavallan presidentin kanslian kirjaamoon kirjaamo@tpk.fi.