Begränsning av trafik och vistelse på Talludden och Gullranda

Republikens presidents tjänstebostad Talludden i Helsingfors och republikens presidents sommarresidens Gullranda i Nådendal inbegriper områden som omfattas av begränsningar av trafik och vistelse. Bestämmelser om detta finns i inrikesministeriets förordning 19.12.2013/1104.

I syfte att trygga säkerheten för republikens president, statsrådets medlemmar och andra personer som hör till landets högsta ledning samt personer som åtnjuter internationellt specialskydd är det förbjudet att utan tillstånd från republikens presidents kansli färdas eller vistas i de områden som avses i bilaga 6 till förordningen.

Det som föreskrivs i förordningens 1 mom. gäller inte besök av allmänheten vid särskilt angivna tider i områden reserverade för ändamålet eller delägares användning av Gullrandas delägarlags gemensamma vattenområde i enlighet med delägarlagets regler.