Totalrenoveringen av Talludden

En grundlig renovering av republikens presidents tjänstebostad Talludden inleds i mars 2024. Under renoveringen används statens gästhus i Munksnäs som tillfälliga lokaler.

Talludden är ritad av arkitekterna Raili och Reima Pietilä och togs i bruk i november 1993.

Målen för totalrenoveringen

Den grundliga renoveringen görs så långt som möjligt med respekt för den ursprungliga planeringen av Talludden. Talludden är avsett att vara ett övergripande konstverk där byggnader, gårdsplan, inredning, porslin och konstverk bildar en noggrant genomtänkt helhet. Byggnaderna och närmiljön på Talludden skyddas av en detaljplan som antogs 2021.

Vid den grundliga renoveringen kommer byggnadernas energieffektivitet att förbättras genomgående. Enligt den underhållsbesiktning som har gjorts är byggnaden allmänt taget i gott skick och i sin ursprungliga form. I huvudbyggnaden kommer man att göra hustekniska reparationer och byta ut ventilationsutrustningen. Även möblerna och belysningen iståndsätts. De största ändringarna gäller förnyandet och byggandet av hissar.

Hustekniken i ekonomi- och portbyggnaderna i området uppdateras övergripande. Deras konstruktioner stärks och yttertaket byggs om. Ekonomibyggnaden kommer att få fler kontorslokaler.

Utomhus är de största förändringarna att portområdet saneras och den angränsande tomten Päiväranta ansluts till området.

Tidsplanen för renoveringen

Renoveringen av Talludden inleds i mars 2024 och kommer att slutföras våren 2026. Under renoveringen används statens gästhus i Munksnäs som tillfälliga lokaler.

Vem genomför projektet?

Projektplanerna har konkurrensutsatts genom offentliga anbudsförfaranden. Ett minimikrav eller urvalskriterium för alla valda entreprenörer är att de har referenser från motsvarande projekt med en skyddad byggnad. Följande entreprenörer har valts för renoveringen av Talludden:

  • ALA Arkkitehdit Oy – arkitektplanerare av byggnaderna
  • Indepro Oy – byggkonsult
  • Ramboll Finland Oy – el- och VVS-planerare

Hur mycket kostar totalrenoveringen?

Kostnadskalkylen för renoveringen är i nuläget cirka 55 miljoner euro, inklusive kostnaderna för användningen av de tillfälliga lokalerna. Kalkylen preciseras i takt med att planeringen och anbudsförfarandet framskrider.

Artikeln uppdateras i takt med att projektet framskrider. Den senaste uppdateringen är gjord den 12  januari 2024.