Tasavallan presidentin esittely 17.5.2024


Istunnon ajankohta 17.5.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävän päättyminen


Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus rajavartiolaitoksen tehtävistä Ahvenanmaalla

Tasavallan presidentin asetus eräiden eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamiseksi: Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (1968) muutosehdotus (Hallituksen esitys eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 36/2024 vp)

Korkeimman oikeuden kahden oikeusneuvoksen viran täyttäminen


Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Suomen tasavallan hallituksen ja Ruotsin kuningaskunnan hallituksen välillä raja-alueen poliisiyhteistyöstä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta (HE 92/2023 vp; EV 25/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain ja rajavartiolain 34 g §:n muuttamisesta (HE 1/2024 vp; EV 22/2024 vp)


Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittämisiä Puolustusvoimissa

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen


Valtiovarainministeriö

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) perustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten hyväksyminen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi julkisen hallinnon turvallisuusverkkotoiminnasta annetun lain 17 §:n muuttamisesta (HE 4/2024 vp; EV 18/2024 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi raideliikennelain ja liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta (HE 95/2023 vp; EV 23/2024 vp)


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi työehtosopimuslain ja työriitojen sovittelusta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 12/2024 vp; EV 29/2024 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen väkivallan ja häirinnän poistamisesta työelämässä tehdyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 89/2023 vp; EV 12/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia