Tasavallan presidentin esittely 7.6.2024


Istunnon ajankohta 7.6.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen ydinpuolustustietoja koskevasta yhteistyöstä Pohjois-Atlantin sopimuksen osapuolten välillä tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 20/2024 vp; EV 35/2024 vp)


Sisäministeriö

Kannettavien ampuma-aseiden tarkastusleimojen vastavuoroista hyväksymistä koskevalla sopimuksella perustetun pysyvän komission (C.I.P.) päätösten XXXVI-23 – XXXVI-27 hyväksyminen

Hengenpelastusmitalien antamista koskevan asian saattaminen hengenpelastusmitalista annetun asetuksen mukaisesti Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi


Puolustusministeriö

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustus- ja apulaispuolustusasiamieskunnassa

* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä: kirjaamo.vnk@gov.fiLinkki toiselle sivustolle. Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussaLinkki toiselle sivustolle.

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen


Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvään kiinteiden irtolastien aluskuljetusta koskevaan kansainväliseen säännöstöön tehtyjen muutosten hyväksyminen


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun lain 2 §:n sekä lastensuojelulain 27 ja 41 §:n muuttamisesta (HE 16/2024 vp; EV 31/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi alkoholilain 17 ja 26 §:n muuttamisesta (HE 7/2024 vp; EV 40/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia