Behandling av personuppgifter

Republikens presidents uppgifter och behörighet fastställs i grundlagen. Bestämmelser om uppgifterna för republikens presidents kansli finns i lagen om republikens presidents kansli (100/2012) och i förordningen om kanslistadgan för republikens presidents kansli (150/2015).
Behandlingen av personuppgifter baserar sig på följande bestämmelser:

  • lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
  • förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
  • förvaltningslagen (434/2003)
  • dataskyddslagen (1050/2018)
  • säkerhetsutredningslagen (726/2014).

Republikens presidents kansli behandlar personuppgifter för att fullgöra sina rättsliga förpliktelser och som ett led i sin myndighetsutövning (artikel 6.1 c och e i EU:s allmänna dataskyddsförordning). Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter på grundval av ett allmänt intresse på det sätt som föreskrivs i artikel 9.2 g i EU:s allmänna dataskyddsförordning och 6 § 1 mom. 2 punkten i dataskyddslagen.

Den registrerade har rätt att begära tillgång till sina egna uppgifter, rättelse av sina uppgifter eller begränsning eller radering av behandlingen av dem samt i vissa fall rätt att motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter. Den registrerade har också rätt att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten.

I Finland är det dataombudsmannen som övervakar efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen.

Personuppgiftsansvarig

Republikens presidents kansli
Mariegatan 2, 00170 Helsingfors

kirjaamo@tpk.fi
0295 226 000

Dataskyddsombud
Kimmo Hanhimäki
kirjaamo@tpk.fi

Dataskyddsbeskrivningar för republikens presidents kansli

Dataskyddsbeskrivningarna (på finska) innehåller närmare uppgifter om behandlingen av personuppgifter vid republikens presidents kansli, särskilt om syftet med behandlingen av personuppgifter, samt om vart uppgifterna regelmässigt lämnas ut, hur länge personuppgifterna lagras samt om den registrerades rättigheter.

Dataskyddsbeskrivningarna har delats upp efter användning och publiceras i den mån de gäller behandling av uppgifter om personer som inte arbetar vid republikens presidents kansli.