Tasavallan presidentin tehtävät ja toimivalta on määritelty perustuslaissa. Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä säädetään laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012) sekä asetuksessa tasavallan presidentin kanslian kansliasäännöstä (150/2015).

Henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin säädöksiin:

  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)
  • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Tietosuojalaki (1050/2018)
  • Turvallisuusselvityslaki (726/2014).

Tasavallan presidentin kanslia käsittelee henkilötietoja lakisääteisten velvoitteidensa noudattamiseksi ja sille kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artikla 1 kohdan c- ja e-alakohta). Käsittelemme erityisiä henkilötietoryhmiä yleisen edun perusteella siten, kun siitä on säädetty EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 2 kohdan g-alakohdassa ja tietosuojalain 6 § 1 momentin 2 kohdassa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää pääsyä omiin tietoihinsa, tietojensa oikaisemista tai niiden käsittelyn rajoittamista tai poistamista sekä joissain tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Tietosuojalainsäädännön noudattamista Suomessa valvoo tietosuojavaltuutettu.

Rekisterinpitäjä

Tasavallan presidentin kanslia
Mariankatu 2, 00170 Helsinki

kirjaamo@tpk.fi
(09) 66 11 33

Tietosuojavastaava

Kimmo Hanhimäki
kirjaamo@tpk.fi

Tasavallan presidentin kanslian tietosuojaselosteet

Oheisissa tietosuojaselosteissa kerrotaan tarkemmin henkilötietojen käsittelystä tasavallan presidentin kansliassa, erityisesti henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, miten kauan henkilötietoja säilytetään sekä rekisteröidyn oikeuksista.

Tietosuojaselosteet on jaoteltu eri käyttötarkoitusten mukaisesti ja julkaistaan tällä sivulla siltä osin, kun ne koskevat muiden kuin tasavallan presidentin kansliassa työskentelevien henkilöiden tietojen käsittelyä.