Tasavallan presidentin esittely 13.6.2024


Istunnon ajankohta 13.6.2024 10.45

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Suomen valtuuskunnan asettaminen Naton huippukokoukseen Washingtonissa 9.-11.7.2024


Puolustusministeriö

Apulaissotilasedustajan tehtävään määräyksen peruuttaminen


Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta (HE 32/2024 vp; EV 32/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi arvonlisäverolain 35 ja 36 §:n sekä Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta (HE 19/2024 vp; EV 30/2024 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi eläinlääkintähuoltolain muuttamisesta (HE 22/2024 vp; EV 42/2024 vp)


Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 35/2024 vp; EV 36/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 36/2024 vp; EV 37/2024 vp)

Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001, Wienin katsastussopimus) 1 normiin tehdyn muutoksen hyväksyminen


Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 23/2024 vp; EV 38/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 21/2024 vp; EV 39/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi (HE 15/2024 vp; EV 45/2024 vp)


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle Kansaneläkelaitoksesta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 39/2024 vp; EV 33/2024 vp)


Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja. 


Lisää uutisia

Lisää uutisia