Tasavallan presidentin esittely 22.3.2024


Istunnon ajankohta 22.3.2024 11.00

PÄÄTÖSLUETTELO

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sopimuspuolten välillä niiden joukkojen asemasta tehdyn sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin sopimuksen mukaisesti perustettujen kansainvälisten sotilasesikuntien asemasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja niihin liittyviksi laeiksi (HE 90/2023 vp; EV 10/2024 vp)


Oikeusministeriö

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksen hankkiminen seuraavien kansainvälisten sopimusten voimaansaattamiseksi: 1. Sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi (Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksenpoistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Ranskan kanssa tehdyn sopimuksen ja pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi, HE 14/2024 vp) 2. Vuoden 2022 muutokset muutettuun merityöyleissopimukseen (Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä siihen liittyviksi laeiksi, HE 15/2024 vp)

Ahvenanmaan asioiden käsittely tasavallan presidentin esittelyssä 22.3.2024

Eduskunnan vastaus Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 91/2023 vp; EV 8/2024 vp)

1) Itä-Suomen hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 3) Turun hovioikeuden kahden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 4) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen


Sisäministeriö

Suomen Punaisen Ristin ansiomerkkien myöntäminen


Puolustusministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston selonteosta Puolustusvoimien osallistumisesta Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen tehtäviin vuonna 2024. (EK 5/2024 vp; VNS 1/2024 vp)

Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen pysyvän miinantorjuntaosaston tehtäviin vuonna 2024

Puolustusvoimien osallistuminen Naton rauhan ajan yhteisen puolustuksen Air Shielding -tehtäviin vuonna 2024

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen puolustukseen liittyvien, patentoitavaksi haettujen keksintöjen salassapidon vastavuoroiseksi turvaamiseksi tehdyn sopimuksen, teknisten tietojen välittämisestä puolustustarkoituksiin tehdyn Naton sopimuksen sekä niiden täytäntöönpanomenettelyjen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 98/2023 vp; EV 1/2024 vp)

Apulaissotilasedustajien tehtäviin määrääminen


Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2022 verotasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi rikostorjunnasta Tullissa annetun lain 3 luvun muuttamisesta (HE 107/2023 vp; EV 2/2024 vp)


Maa- ja metsätalousministeriö

Myönnetään valtuudet tehdä kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun, poikkeavien määräyksien voimaantulolle asetetun määräajan pidentämisestä 9 päivään toukokuuta 2024 noottienvaihdolla sopimus Suomen tasavallan hallituksen ja Norjan kuningaskunnan hallituksen välillä


Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien luettelosta ja rekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 104/2023 vp; EV 9/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sotilasvammalain 6 ja 6 b §:n muuttamisesta (HE 108/2023 vp; EV 4/2024 vp)

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain muuttamisesta (HE 109/2023 vp; EV 3/2024 vp)


Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.


Lisää uutisia

Lisää uutisia